ویکی پاکوب و صعود قلم

ویکی پاکوب تصویر برگزیده هفته را به عکسی از ششمین صعود قلم که نه و ده تیر ماه نود برگزار شد، اختصاص داده است.