محيط بان بي ادعاي سفيد كوه و موتور تريلش…

 صداي موتور تريل ياماهايش براي اهالي محيط زيست لرستان بسيار گوش نواز است .
همان صدايي كه طنينش در سفيد كوه خرم آباد لرزه به تن متخلفين مي اندازد.
قد و قواره اش كوچك و ريز است اما دلي به بلنداي ستيغ  و به پاكي چشمه هاي سفيدكوه دارد.

از رشادت هايش در ميدان نبرد دفاع مقدس كه بگذريم
 تازه مي رسيم به ساچمه هايي كه از دشمن طبيعت زير پوست صورتش به يادگارمانده است.
ميگويد كه پزشك از عمل جراحي براي بيرون آوردن ساچمه ها كه روي اعصاب صورتش جا خوش كرده اند،
 منعش كرده
او هم نه تنها با ساچمه ها كنار آمده است كه به آنها افتخار ميكند.
همين چند روز پيش هم از درگيري چند باره اش باشكارچيان غير مجاز كه به خاطر شروع فصل جفت گيري پازن هاي سفيد كوه، فعاليت شان بيشتر شده ميگفت.
زخم انگشت دستش هم كه به خاطر پرت شدن از روي موتور يادگاري مانده هم كم كم در حال بهبود است.
آري…
عابدين علي كرميان، محيط بان سفيد كوه است و همه دوستش دارند…
تا عابدين و امثال او هستند ميتوان به آينده اميدوار بود

Posted in: دسته‌بندی نشده