سایه مرگ بر سر مجموعه تالاب های سرزمین در پرواز است

فقط دریاچه ارومیه نیست سایه مرگ بر سر مجموعه تالاب های سرزمین در پرواز است

ضمن استقیال از تشکیل کارگروه نجات دریاچه منحصر بفرد ارومیه شایان ذکر است وضعیت دریاچه های هامون ، بختگان ، مهارلو ، طشک و کافتر و … اگر بدتر نباشد بهتر نیست. تشکیل کارگروه ملی برای نجات تالاب ها ضروری است ، نیاز است کنوانسیون رامسر را دوباره بخوانیم برنامه عمل ملی  را که از پیت لند ها تا عمق کمتر از 6 متر سواحل دریا ها شامل شود ازنو بنویسیم …

Posted in: دسته‌بندی نشده