پیوند روز جهانی گردشگری با سال جهانی آب را گرامی می داریم

در حمایت از شعار سال همکاری آب سازمان ملل 27 سپتامبر روز جهانی توریسم 2013 با موضوع تحت عنوان آب و توریسم برگزار شد
 In support of United Nations International Year of Water Cooperation, World Tourism Day (WTD) 2013 is being held under the theme Tourism and WaterCommon .
Posted in: دسته‌بندی نشده