انتظار از سازمان میراث فرهنگی دولت تدبیر و امید

آئین نامه طبیعت گردی مطروحه که در آواخر شهریور سال جاری که به دوایر ذیربط اعلام شده ، از نظر فنی حتی از آئین نامه پیشنهادی 84 میراث    فرهنگی ناکارآمدتر می باشد. شایان ذکر است که آئین نامه … دنباله را در زیست بوم بخوانید 
Posted in: دسته‌بندی نشده