مویه کن سرزمین محبوب:

محوطه تاریخی مفیدی  در۵۰ کیلومتر  اردکان – یزد قرار. داشت دارای سنگ‌نگاره‌های «پنج تا ۱۰ هزار ساله»مربوط به دوران پیش از تاریخ که شامل ۵۲ نگاره از صحنه‌هایی از شکار بزکوهی، یوزپلنگ و نقوش باستانی انسانی و گیاهی  ونمادهای باستانی از آثار  سکونت در کویر مرکزی ایران در هزاران سال قبل بوده  و در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال ۱۳۸۸ به شماره ۲۷۴۰۸ به ثبت

ملی رسیده بود.

 گفته شد که در ۲۴ آبان‌ماه ۹۱ عده‌ای خودسر با بیل مکانیکی و لودر محوطه پ تاریخی مفیدی را به طور کامل ویران و با خاک یکسان کردند! همیشه فکر می کردم خود سر ها فقط ممکن  است این یا آن را فحش بدهند با سنگ و چاقو نوازش کنند و حداکثر مجسمه ای تخریب یا بدوزدند نمی دانستم اگر لازم باشد بیل مکانیکی و … هم در اختیارشان قرار می گیرد نا آنجا که سایت تاریخی مفیدی به صورت کامل تخریب شده است به طوری که خودسر ها بطور خود جوش 50تا ۶۰ کامیون خاک را جابه‌جا کرده  بودند
.
 میراث فرهنگی یزد،  پس از این تخریب  بخشی از سنگ‌ها را که روی هم تلنبار شده بود برای حفظ نمونه های از آن سایت تاریخی  به یکی  از مراکز میراث فرهنگی در یزد منتقل نمود. همانطوریکه در عکس ملاحظه می کنید این سنگ‌های چند هزار ساله  اکنون به عنوان نشیمن‌گاه  در مجالس عروسی و … که در مرکز مزبور برگزار می شود مورد استفاده قرار می گیرند ! این داد را به کدامین دادگاه باید برد؟
Posted in: دسته‌بندی نشده