مديران شهري و صنعتي عرق محيط زيستي ندارند

  در خصوص مشکلات زيست محيطي با برخي مديران با مشکل مواجه هستيم؛ چرا که آنها معتقدند که محيط زيست جلوي توسعه صنعت را گرفته؛ متاسفانه مديران حوزه شهري وصنعت نسبت به محيط زيست عرق ندارند.

 مديرمرکز پايش اداره کل حفاظت محيط زيست لرستان گفت: براي حفاظت از محيط زيست استان نيازمند يک همکاري بين بخشي هستيم که متاسفانه اين مهم در استان قوي نيست.

به گزارش ايسنا الهام برنا در کارگروه تخصصي آلودگي‌هاي محيط زيست کانون دانشجويي همياران طبيعت جهاد دانشگاهي لرستان با بيان اين مطلب افزود: براي حفاظت از محيط زيست استان نيازمند يک همکاري بين بخشي هستيم که متاسفانه اين مهم در استان قوي نيست؛ چرا که اگر همکاري بين بخشي در اين راستا قوي بود مي‌توانستيم به اهداف خود دست يابيم. وي با بيان اينکه اولين کساني که بايد فرهنگ زيست محيطي را فرا گيرند مديران هستند، اظهار كرد: در خصوص مشکلات زيست محيطي با برخي مديران با مشکل مواجه هستيم؛ چرا که آنها معتقدند که محيط زيست جلوي توسعه صنعت را گرفته؛ متاسفانه مديران حوزه شهري وصنعت نسبت به محيط زيست عرق ندارند.

برنا تصريح کرد: به منظور حفاظت از مناطق حفاظت شده و محيط زيست بايد مسائل را به صورت علمي به مديران، مراکز پژوهشي و علمي آموزش دهيم.

وي با تاکيد بر اينکه سال گذشته 90 روز و امسال نيز 47 روز آلوده در استان داشته‌ايم، اظهار کرد: از ابتداي امسال دراستان تاکنون 9 روز خطرناک،11 روز بسيار ناسالم و مابقي روزهاي ناسالم بودند.

مديرمرکز پايش اداره کل حفاظت محيط زيست لرستان گفت: جلسه اي با هيات عراقي در خصوص ريزگردها در خوزستان داشته‌ايم که به اين نتيجه رسيديم که کشور عراق بيشترين سهم را در ريزگردها دارد و کويت، عربستان و سوريه در اين خصوص سهيم بوده اما به اندازه عراق نيست؛ اما مسئولين عراقي کاملا اين موضوع را انکار کردند.

وي با بيان اينکه منابع آبي و تالابها ريه‌ها و فيلترهاي طبيعت هستند، بيان كرد: جنگل‌هاي زاگرس تاثير مثبتي در مهار کردن ريزگردها دارند؛ موج آلودگي در لرستان 3 روز مي‌ماند در حاليکه در استان‌هاي جنوبي تا 6 روز وجود دارد.

وي با بيان اينکه براي ريزگردها هيچ رديف بودجه اي خاصي در نظر نگرفته شده ادامه داد: اعتراضي که به سازمان محيط زيست داريم اين است که چرا بودجه براي حل اين معضل اختصاص داده نشده؛ تاکنون تنها از سوي ستاد بحران اعتباري را براي خريد ماسک و فعاليتهاي آموزشي و تبليغاتي دريافت کرده‌ايم.