بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 7

 شایداین توضیح واضحات از  این جهت آورده شد تا به یک تبیین وضع برسیم که هر عملیاتی از این دست که به حجم برداشتی از طرح جنگلداری  منتهی می شود با موضوعی چون رعایت امکان برداشت بعنوان چارچوب مفهوم کاربردی بیشتری پیدا کند.

برای جنگل های شمال در ظرفیت های