بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 6

حجم نشانه گذاری درخت به استناد ماده 8 و تبصره ذیل آن[1] و تبصره یک ماده 17 آیین نامه اجرایی[2] به هیچ وجه نمی تواند بیش از حجم امکان برداشت سالیانه یا سهمیه سال باشد و مجموعاً دفتر نظارتی صادر کنندة مجوز صدور پروانه قطع به اداره کل استانی ، مکلف به انالیز اطلاعات مربوط به برداشت های متفاوت در طول دهسال در یک