بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 1

 توان اکولوژیکی فاقد تعریف بوده و دامنة تفسیر به رای وسیعی پیدا کرده و  اندازه گیری نشده است بعبارت دیگر باید برای هر جامعه رویشی و یا هر تیپ جنگلی حد توان اکولوژیکی مشخصی اعلام شود تا دخالت ها با خط کش شناخته شده ای اندازه گیری گردند .

میزان برداشت از جنگل های شمال بر اساس صورت مجالس تا دقت سانتی متر مکعب در حجم اعلام شده از سوی سازمان جنگل ها می تواند قابل اعتنا باشد ، زیرا مجموعا بر اساس پروانه قطع و صورت مجالس تجدید