چهل سال پیش /صد جوان روستايي پلنگي را از پاي در آوردند!

 

روزنامه اطلاعات ؛ شنبه ۷/۴/۱۳۵۰

در حومه بهبهان: صد جوان روستايي پلنگي را از پاي در آوردند!

شب گذشته پلنگ خشمگيني كه ظرف چند ماه گذشته بيست و هفت تن از اهالي روستاي «كوه سياه» بهبهان را مجروح ساخته بود پس از مجروح كردن پنج تن ديگر از جوانان اين روستا به ضرب دشنه و چماق كشته شد!

براي بدام انداختن اين پلنك قريب يكصد تن از جوانان روستاي كوه سياه بسيج شده بودند محل اختفاي پلنگ كه در كوهستان‌هاي اين منطقه قرار داشت بوسيله اين عده محاصره شد و تور عظيمي به منظور بدام افكندن پلنگ در مسير آن نصب گرديد. هنگام غروب جوانان مزبور با ايجاد سر و صداي فراوان بوسيله طبل و ديگ و قابلمه پلنگ را از پناهگاه خود بيرون كشيدند و حيوان خشمگين وقتي با انبوه مردم و صداهاي گوشخراش مواجه شد بطرف جمعيت حمله‌ور گرديد. در اين ميان 5 تن از جوانان زخمي شدند و سرانجام پلنگ خشمگين بوسيله محاصره‌كنندگان خود از پاي در آمد.