منابع ملی ، مصرف میلی ، الگوی مصرف

 انرژی فسیلی انرزی پر رونق و مزیت دار قرن 19 بوده ولی با روند افزایش جمعیت و مصرف بیش از قرن گذشته و برهم خوردن توازن و تعادل و برجا گذاشتن آثار تغییرات اقلیمی و عملکرد اکوسیستمی منابع متفاوت حیاتی در قرن 21 ، استفاده از این انرژی را با تبعات آلودگی متفاوت  در محیط زیست بشری از مزیت