آدرس هاییکه اشتباه داده می شوند

 خاك ماده اي حاصل از اثر مشترك آب و هوا و گياهان و جانوران بر سنگ بستر یعنی ثمره عمر طبیعت است . خاک بستر حیات وراز خلقت  در اعصار و قرون متمادی باب وسوسه سیطره جباران و مستکبران و کشور گشایان بوده است .

خاک یک ماده معدنی است و بر حسب طبقه بندی مرسوم متداول وزارت صنایع و معادن کشور ، خاک رس معمولی در طبقه اول