مصاحبه دکتر گنجی با مهر پیرامون تغییرات اقلیمی

 

خبرگزاری مهر مصاحبه ای با دکتر گنجی پدر علم جغرافیا و اقلیم شناس انجام داده است که به نظرم نکات خوبی را در بر دارد. فقط در بخشی از این مصاحبه موردی هست که کمی روی آن تردید دارم. مهر به نقل از دکتر گنجی نوشته است که دمای زمین در طی یک صد سال گذشته حدود دو درجه افزایش داشته است و سپس در ادامه ی مصاحبه در مورد پیامدهای گرم شدن دو درجه ای زمین در سال های پیش رو سخن گفته است. 

به نظرم سخن دکتر گنجی این بوده است که پیش بینی می شود دمای متوسط تا این مقدار افزایش پیدا کند که بعد پیامدهایی از جنس آنچه ایشان اشاره کرده اند خواهد داشت.  از طرفی اگر پیگیر گفتگوهای اقلیمی باشید باخبرید که یکی از تلاش های اساسی این است که تغییرات دمایی کمتر از دو درجه باقی بماند که به این معنا است که هنوز این افزایش به دو درجه نرسیده است.

به هر حال مطالعه ی این مصاحبه ی کوتاه را توصیه می کنم و با این جمله از دکتر گنجی این مطلب را تمام می کنم که گفته است: این تغییرات اقلیمی احتمالا می تواند آغاز تحولاتی در آینده باشد.