کمک کنید اخبار روز زمین خواری را با هم مرور کنیم

در این پست اخبار روز زمین خواری را با هم مرور می کنیم و در پست های بعدی طبق روال معمول به موضوع آیا زمین خواری جرم است ؟ خواهم پرداخت ،چون خبر سازی این روزها نشان از مبارزه جدی تری با پدیده زمین خواری دارد  !. رئیس محترم قوه قضائیه – کمیسون اصل نود - نیز از فعالان در برخورد با این پدیده بودند.

تأکید رئیس محترم قوه قضائیه : دستگاه قضائی با جدیت با زمین خواران