هفتة ها و روز ها

اسامی ایّامی که در جامعه با مسما تلقی می شود ولی با وعده های غیر قابل تحقق ، چون سرابی در ورطة گذر ایام می گذرد و روز به ماه و سال به سال  وضعی اسف بار تر ازگذشته ، بستر حیات را به مخاطره انداخته و امکان حفظ شرائط زیستی در محیط زیست انسانی سخت تر می شود.

اگر هفتة محیط زیست را هفتة ارج نهادن به تلاش های معمول و متداول قلمداد کنیم ، باید به قشر پر تلاشی که جان برکف پا در راه پر