دریاچه ی ارومیه: یک متر پایین تر

 

داده ی مرتبط با آخرین مشاهده ی حاصل از سنجش ماهواره ای ارتفاع سطح آب دریاچه ی ارومیه هم منتشر شد. بر اساس این مشاهده، ارتفاع سطح آب نسبت به میانگین بلندمدت در بیست و سه خرداد 1390، 5.87- متر بوده است. شاید بد نباشد اشاره کنم که این مقدار در بیست و یک خرداد سال گذشته 4.83- متر بوده است که این امر گویای تفاوت یک متری ارتفاع سطح آب بین سال گذشته و امسال در آغاز دهه ی آخر خرداد است. 

به دوستان علاقمند به مباحث مرتبط با دریاچه ارومیه توصیه می کنم نگاهی به این مقاله بیندازند:

- جلیلی، ش.، س. مرید، ا. بناکار و ر. نامدار قنبری، 1390، ارزیابی تاثیر شاخص‌های اقلیمی NAO و SOI بر تغییرات تراز دریاچه ارومیه، کاربرد روش‌های آنالیز طیفی سری زمانی، نشریه آب و خاک، 25 (1)، 140:149.

مقاله مرور خوبی به مطالعات انجام شده پیرامون دریاچه ی ارومیه کرده است.

مابقی مطالب مرتبط با دریاچه ی ارومیه را اینجا مطالعه کنید.