Merry Christmas – Happy Yalda کریسمس شادکام – یلدا مبارک


   کریسمس شادکام – یلدا مبارک
شب يلدا من روز ميلا د تو، بيان از پيوند ريشه اي من و تو در اين کهن ديار مي باشد ، در باور يکتا پرستان عهد باستان سرزمين من و تو ،اهورا ميترا در انتهاي طولاني ترين شب سال از دل سنگ بيرون مي آيد،گاو به نشانه اي تاريکي قرباني مي شود و نور متولد مي گردد و از خون قرباني سرو و ريواس مي رويد. بعد از یلدا رویش نور تداوم مي يابد . نور و ظلمت  درشب نوروزبه تعادل مي رسند، و غلبه نور بر تاريکي روز نوروز اتفاق مي افتد.
گفته مي شود ، يکتا پرستان آن دوران در صبح يلدا ،بذر سروي را به نيت پيروزي نور بر ظلمت و عقل بر جهل در گلداني کاشته و در روز نوروز به طبيعت انتقال داده و باز کاشت مي نمودند. بعد از دوران اهوراميترائي در دوران اهورامزدائي نيز باور هاي ياد شده از طرف پيام آور آن دوره ، حضرت زرتشت تروئج مي شود. سرو هائي که گفته مي شود در سرزمين مان به دست ايشان کاشته شده مي تواند تائيد نکات ياد شده باشد. 
وبعد روايت شنا ي ايشان در درياي هامون (به نظر مي رسد منظور درياي تيتس بوده باشد) و ... و بشارت ميلاد ناجي و رهاگر ديگر در هزاره بعدي ... که در باور تو ، ميلاد آن ناجي بشارت داده شده يعني حضرت مسيح مترادف با يلدا بوده، در باور من یلدا تولد نور است و تو در چنین ایامی به نيت پيروزي نور بر ظلمت کاج کریستمس چراغاني مي کني، این نشانه پیوند من وتو در این دیار کهن می باشد بنابراین من و تو هرگز برای هم بیگانه نبوده ایم.
انگار همان ديروز بود ايام سوگواري مذهبي ما بود ديدم لباس تيره بر تن کردي ، بي اختيار پرسيدم مگر تو هم اعتقاد... با متانت و نجابت حرفم را قطع کردي و گفتي " آري من اعتقاد دارم به اعتقادات احترام بگذارم ...". برای هزار و یک دلیل من یلدا را دوست دارم ، حتماً یکی از مهمترین دلایل این است یلدا ترا یادم می اندازد، یلدا به من فرصت می دهد  تا بگويم من هم از صميم قلب به اعتقادات احترام مي گذارم. چون فرهنگ و باور هات بخشی از فرهنگ و باور های کهن دیار مان می باشد می توانم بپرسم؟: آيا مي شود به جاي شاخه قطع شده درخت کاج ، نهال کاج را تهيه و تزئين و بعد در زمان مناسب آن را به طبيعت انتقال داده و به ياد اين روز مبارک بکاري؟ بهر حال ، تولد حضرت مسيح را به پيروان آن بزرگوار شاد باش و فرا رسيدن سال نومسيحي را پيشاپيش تبريک مي گويم.


Merry Christmas - Happy Yalda
My Yalda night is the Christmas Day of you, it is an explanatory nexus of you and me  at this ancient land, Regarding the  Belief  of  monotheism of  ancient land of you and me, Ahura Mitra comes out of the heart of stone  at the end of the longest night of the year, She sacrifices cow as a  sign of darkness, and then Light is Born, Cedar and rhubarb grow from the blood of sacrifice cow. After the Yalda growth of light continuously increases Light and Darkness reaches to point of balance at the night of new year, And domination of light over darkness, occurs at the new day of year.
It is said, monotheism ancient period used to plant a seed of cedar and transplant seedling on the nature at the new day of year as a sentiment to domination of light over darkness and wisdom over idiotism. Ahura Mitrayian era also  since Ahura Mazda era above  mentioned Believes have been promulgated by  Prophet Zoroaster as a messenger of that era. It is said, that many cedars tree directly has been planted by him by him around the country, It could be considered as a confirmation for above  mentioned Believes. And then exemplum of swimming of Zoroaster in the sea of Hamon (It seems to be Tyts Sea) and … and his enunciation about birth of the savior and redeemer in the next millennium… As you believe that The birth of the enunciated savior (ie Holiness Christ)   Simultaneously occurred  with yalda,  I believe that Yalda is the birth of the Light,   and you at the such a times as a sentiment to domination of light over darkness, Illuminating the Christmas pine,  Then me and you never been a stranger to each other  it is an explanatory nexus of you and me  at this ancient land.
Seems like it was just yesterday, it was our religious mourning period, I did notice  that you  wear dark clothes, spontaneously I asked do you believe ... With dignity and decency you did interrupt me by saying: " Yes, I believe in respecting your beliefs…"To the thousand and one reason I love Yalda, This is definitely one of the main reasons which Yalda reminds me of you. Yalda provides opportunity sincerely to say I respect your beliefs, too.Your culture and believe is a part of the cultures and beliefs of our ancient land, then may ask a question? instead of using pine tree branches were cut, is it possible to seedling of Christmas pine, And then as a sentiment of this holy day  to transplant it on the nature? Anyhow, Merry Christmas to believer of Holiness Christ and happy coming new year.
Posted in: دسته‌بندی نشده