آبدزدک- آبدزدک ها : Gryllotalpa species (mole crickets)

آبدزدک- آبدزدک ها    :    Gryllotalpa species (mole crickets) 

 آبدزدک را از دوران نوجوانی شناختم روز هایی که بچه کشاورزی فعال بودم و از آن بعنوان طعمه ماهی گیری سنتی استفاده می کردم ، روزهایی که همه در حسرت تکرارش می نشینند . اما این روز ها شناسایی آب دزدک جوری دیگر برایم مهم شده و به نحوی باید از چگونگی حفاری آبدزدک آشنا شوم و از این رو دانستن آناتومی