دفاع از سدسازی های بزرگ توجیهی نا موجه – 8

 عمده دلایل کاهش سطح جنگل ها ناشی از اجرای طرح های عمومی و عمرانی توسط دستگاه های اجرایی است سد سازی ، جاده سازی، راه آهن ، مسیر نفت و گاز و آب،توسعه مناطق مسکونی، استقرار صنایع و ایجاد شهرک های صنعتی ، توسعه باغات از جمله آنند و بیشتربه همین دلیل سالیانه 8 هزار هکتار از مساحت جنگل‏های ایران کاسته