راه حل هائی که راه نجات ارومیه اند

پیشنهادات انتقال آب راه حل نبوده و هیچگاه  نخواهند شد و نباید امیدی به اجرای آن داشت !

طرح های پیشنهادی انتقال آب به دریاچه ارومیه محتاج مطالعه اند و در خوشبینانه ترین حالت ، هیچکدام در این مقطع از زمان اجرایی نیستند و البته با تعارض حق انتفاع با تبعات اجتماعی و مشکلات نمایان اجرایی نیز همراه خواهند شد، انتقال ازسر شاخة رودهای مرزی