مدیریت اراضی حریم منابع طبیعی و تأسیسات دولتی- 5

موضوع مدیریتی کارآمد برای حفاظت و بهره برداری منابع ملی و دولتی  در مواردی چون انعقاد قرار داد اجاره اراضی بستر و حریم رودخانه ها در شمال کشور، بیشتر از هر جا در مدیریت اراضی حریم کشور خلط و خدشه ایجاد کرده است و با ایجاد اعیانی غیر قابل جمع آوری حق مالکیت ایجاد

Posted in: دسته‌بندی نشده