دفاع از سدسازی های بزرگ توجیهی نا موجه – 6

ریز گرد های معلق دو نوع آلودگی دارند ، هم هوای پاک را با ذرات معلق را آلوده می کنند  و هم  به دلیل فرونشست مواد ترسیبی ناشی از استفاده از انواع سموم و مواد شیمیایی جنگ تحمیلی و جنگ های بعدی آلودگی هایی این دست دارند و ماهیتا آلوده هستند ، و از تالاب های خشک شده سرزمینی بلا خیز بر می خیزند . ما آنقدر در مطالعه قوی هستیم که  توانستیم در کوتاه ترین مدت با مطالعه یکصد صفحه طرح اجرایی تهیه