آسیب شناسی مدیریت مستمند در زلزله

بی تردید اگر اخبار حوادث هر زلزله را مرور کنید بسیاری از خسارت ها و همچنین آسیب های آن نباید وجود داشته باشد، اگر چه نظام اجتماعی خود تحت رهبری و مدیریت است اما در جامعه به موازات ساختار سازی- قانون و موازین- تجهیز امکانات و... مدیریت نیز یکی از ابزار محسوب می شود که باید وظیفة هدایتِ  برنامه -  طرح -  فعالیت عملیات-  را ایفاکند، اما غفلت همیشه منشأ پیامد های ناگوار از طریق تبدیل ریسک به خطر و بلا و تشدید کنندة خسارت های تبعی آنها می شود.

اظهار نگرانی در اینگونه حوادث اصالت دارند و در ذات
Posted in: دسته‌بندی نشده