نارنجی پوش…!

نارنجی پوش شهرمان باشیماصلا تفاوت شهر نشینی و غارنشین بودن یعنی همین!!

یعنی شهر را پاکیزه نگه داریم، هر چند که انسانهای نخستین هم طبیعت را آلوده نمیکردند!!

امروز ما به جای آشغال زدایی مشغول آشغال زایی هستیم!....

Posted in: دسته‌بندی نشده