برآورد خسارت به منابع طبیعی – 7

اعتنا به حق عرفِ جوامع محلی در مطالعات اقتصادی اجتماعی طرح ها ، یک جنبه بارزی از  اقناع و عدم مغبونیت را برجسته می کند و خسارت های ناشی از عدم رعایت حق عرفی در مدیریت اصل جایگزینی نظام مالکیت درمنابع طبیعی ملی شده از حساسیت ویژه ای برخوردار است

اصل حفاظت از منابع ملی
Posted in: دسته‌بندی نشده