برآورد خسارت به منابع طبیعی – 6

هدف های حفاظت از منابع طبیعی با مرعی نظر قرار دادن اصولی تحقق پذیر خواهد بود ، که هر یک از اصول با معیار ها و شاخص خاص به خود تحت نظارت باشند و از لحاظ کمی یا کیفی و همینطور در سطح عرصه یا در اعیان  قابل بیان و اندازه گیری باشند.

نمی توان صرفاً با انجام و اجرای اقدامات فیزیکی و عملیات مکانیکی یک محدوده را غیر قابل دسترسی کرد و این اقدامات را حفاظتی دانست، در حفاظت از منابع طبیعی که یک دارائی زیستی است باید به جنبه های متفاوتی توجه

Posted in: دسته‌بندی نشده