آیا زمین خواری جرم است ؟ – 28

 اگركمسيون اصل 90 گفته است ، اهداف مقنن از دایره توجه خارج می شود شايد به اين دلیل است که چون قانون در مورد خواص و دانه درشت ها اقدامي ندارد و پرونده را مسكوت مي گذارد، استنباط عامه جامعه اينست كه قانون را برای قشر عادی جامعه وضع می کنند تا