بوم لرز!

جعفر سپهری

     آه آذربایجان آذر مگر داری به جان    

      ابرها توفان زده در قافلان داری مگر

      بابکی خونبن کفن، خرم روان داری مگر 

      پیکر خونین به سوگ اردوان داری مگر

      با زبان دیگرت شیرین زبانم کرده ای

       فاش تر گویم ترا آتش به جانم کرده ای

کوه نوردان و طبیعت پیمایان، همواره از مردم خونگرم و مهمان نواز دامنه های زیبای سبلان و ارسباران، خاطرات خوشی داشته اند. اینک که قهر طبیعت گوشه ای از خانواده ی بزرگ ایران را در بر گرفته، هر کس از ما با توان خود به یاری ایشان خواهد شتافت که همه اعضای یک پیکریم و از یک گوهر.

درگذشت هم میهنان گرامی در سرزمین آزاد مردان و آزادگی را به کلیه ی دوستان تسلیت می گوییم و برای درگذشتگان آمرزش و برای بازماندگان شکیبایی آرزو می کنیم.