دفاع از سدسازی های بزرگ توجیهي نا موجه – 3

احداث سد مجیران  بهترین جنگل هیرکانی دارای  گونه اندیمیک و ذخیره گاهی  شمشاد  را در خود غرق کرد، در حاليكه جنگل با لادست توانايي تنظيم آب  را با دبي جرياني مورد نياز داشت سد سیاه بیشه که با فقدان اراضي زرعي نمي تواند بطور متداول و معمول کانال زراعی داشته باشد، بزرگترین نوع و میزان