تغییرات آب‌وهوایی تحت کنترل میکروارگانیسم‌های دریایی است

تغییرات گسترده در مواد مغذی دریایی نتیجه قابل پیش‌بینی افزایش دمای اقیانوس‌ها محسوب می‌شوند اما واقعیت پیچیده‌تر است. نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که فرایندهای زیر سطح اقیانوس ممکن است آنچه در بالا رخ می‌دهد را کنترل کند.