پــارکها و گــربــه ها

پارک قیطریه یک از قدیمترین باغ های ایران است که بعدها بصورت پارک عمومی در آمده و فضای بسیار وسیعی دارد.   در گوشه و کنار این پارک در قسمت ها مختلف چند گربه نیز زندگانی میکنند که بعضی از انسانهای واقعی ساکن محل روزها برای آنها غذائی میاروند.  گربه های این پارک همگی بسیار دستی و دوست...