در مدیریت منابع آب،”مدیریت” جایگزین “ریاست”شود/استفاده از افراد کارآمد محیط زیستی در دولت آینده

به اعتقاد محققان "توزیع نامناسب جمعیت"، "میزان مصرف آب در حوزه کشاورزی" و "مدیریت منابع آبی" سه عامل اساسی بحران آب در کشورها به شمار می‌روند و این در حالی است که در ایران مدیران در این حوزه به جای مدیریت، ریاست می‌کنند.