آلودگی هوا اعتماد به دیگران را کاهش می‌دهد

نتایج بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که آلودگی هوا با اعتماد اجتماعی کمتر مرتبط است.