کویر مرکزی ایران، عامل گرد و خاک های کنونی در استان مرکزی

مسئول واحد پیش بینی هواشناسی استان مرکزی گفت: در روزهای اخیر خشکسالی ها و کویر مرکزی ایران گرد و خاک بسیاری را روانه شهرها کرده است.