نقش مهم شهرها در انتشار گازهای گلخانه ای در جهان

نتایج یک مطالعه بین المللی نشان داد که چندین شهر در جهان، عامل انتشار گازهای گلخانه ای شهری هستند.