ظلم و ستم به حیوانات این سرزمین همچنان.. ادامه دارد

تعطیلات سال جدید مثل برق و باد گذشت.. البته برای من فرق چندانی نداشت و تنها تفاوت این بود که خیابانها خلوت بود و نتیجتا" کمتر با صدای دزدگیر اتومبیل آدم های خودخواه نیمه شب ها از خواب پریدم. استراحت درست و حسابی نتوانستم بکنم چون طبق معمول و عادت گربه های خودم سر ساعت ۶ صبح...