هشدار گرمای شدید در کشورهای بالکان

کشورهای بالکان در روزهای اخیر موج شدید گرما را تجربه کردند.