ماموریت‌هایی که به مقصد نمی‌رسند!

محققان کشور بر این باورند که لازم است رویکرد نهادها و وزارتخانه‌های مختلف در دولت آینده بر اساس کاهش مخاطرات باشد و رییس جمهور آینده نیز از هر وزیر و هر شخصی که مسئولیت به وی داده می‌شود، بخواهد ماتریس راهبردی فنی-علمی-اجتماعی و مالی کاهش مخاطرات را ارائه کنند.