مشکل محیط زیست ما مردم نیستند، ارگان‌های حکومتی‌اند

معاون رئیس جمهور گفت: مشکل محیط زیست ما مردم نیستند، بلکه ارگان‌های حکومتی اند.