پیش بینی کاهش تولید گندم در ایران و خاورمیانه در سال 2011

 

بر اساس گزارشی که توسط سایت وزارت کشاورزی ایالات متحده منتشر شده است بررسی های اولیه نشان می دهد که برداشت گندم در تابستان سال جاری در کشورهای این منطقه کاهش خواهد یافت. از خشکسالی پاییز گذشته به عنوان یکی از دلایل این کاهش تولید نام برده می شود که هم سطح زیر کشت و هم برداشت را متاثر خواهد کرد. مطالعه ی انجام شده نشان می دهد که تولید گندم در خاورمیانه، امسال با 6 درصد کاهش به حدود 38 میلیون تن بالغ خواهد شد. تصویر زیر تغییرات شاخص پوشش گیاهی خاورمیانه را از سال جاری نشان می دهد که همانطور که در تصویر مشاهده می شود پیش بینی شده است تولید گندم در غرب ایران کاهش قابل توجهی داشته باشد. مرجع تصویر اینجا است.

 

 

شاخص پوشش گیاهی و تولید گندم درایران

 

 

 همانطور که گفتم مهم ترین عامل کاهش تولید گندم در خاورمیانه کاهش بارندگی است که در بخش های گسترده ای از ایران، عراق، سوریه و ترکیه مشاهده شده است. نمودار زیر مقادیر سال های گذشته و پیش بینی میزان تولید گندم را در خاورمیانه برای سال جاری نشان می دهد.

 

 

تولید گندم در خاورمیانه

 

 

این گزارش در مورد ایران می نویسد که تولید گندم در ایران در سال جاری از نظر مساحت زیر کشت 3 درصد و از نظر میزان تولید 11 درصد کاهش خواهد داشت که این امر به دلیل عدم تولید مناسب در نیمه ی غربی کشور است که سهمی پنجاه درصدی در تولید گندم کشور بر عمده دارد.