آیا برای مقابله با تغییرات اقلیمی توافق وجود دارد؟

 

نماینده ی سابق هند در گفتگوهای اقلیمی از توافق جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و موضع کشور هند در این حوزه سخن می گوید.