گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

March 21 برابر با اول فروردین – روز جهانی جنگل

منابع طبیعی بستر حیات است. یعنی مادر جهان هستی در کره خاکی !  و جنگل تبلور ظرفیت های مختلف منابع طبیعی است !  

نسل بشری یک کره قابل سکونت دارد و قرن 21  برای تبیین استمرار حیات بشریت، در شرائط خاص و ویژه قرار گرفته است. در قرن بیستم بهره برداری از جنگل به جنگل زدایی و  یک تهدید تبدیل گردید و دلهره انسان ناشی از تهدیدات جنگل زدایی در کنفرانس متعدد بین المللی به منشور زمین و دستورکار21  منتهی شد و انسان برای استمرار حیات خود با دو اصل در متن منشور زمین قرار گرفت.

اصل اول منشور زمین : انسان محور اصلی توسعه پایدار و شایسته برخورداری از زندگی سالم، همراه با رفاه و هماهنگ با طبیعت است.

اصل دوم منشور زمین: تمامی دولت ها اختیار تام دارند که در جهت سیاست های محیط زیستی و توسعه ای خود، از منابع طبیعی خویش بهره برداری

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید