4 تن پسماند عفونی حاصل فعالیت 14 بیمارستان استان

از 14 بیمارستان استان البرز ( مشتمل بر 11 بیمارستان دولتی و تامین اجتماعی و 3 بیمارستان خصوصی  و 11  بیمارستان در شهرستان کرج ،  2 بیمارستان درشهرستان ساوجبلاغ ، 1 بیمارستان درشهرستان نظرآباد) که توسط کارشناسان تحت پایش زیست محیطی قرار گرفته اند 5 بیمارستان دولتی و تامین اجتماعی دارای سیستم تصفیه فاضلاب می باشند و 9 بیمارستان ( شامل 6 بیمارستان دولتی و تامین اجتماعی و 3 بیمارستان خصوصی ) نیز فاقد سیستم تصفیه فاضلاب بوده که از این تعداد 5 واحد در مسیر اگوی فاضلاب شهری می باشند .


نظر به اهمیت موضوع و برنامه ریزی های صورت گرفته در پایش بیمارستانها و تداوم امر نظارت بر نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی از مجموع 14 بیمارستان تعداد 2 بیمارستان دولتی و تامین اجتماعی هم اکنون دارای اتاق مناسب مبرد جهت دپوی موقت پسماندها و 12 بیمارستان ( شامل 9 بیمارستان دولتی و تامین اجتماعی و 3 بیمارستان خصوصی ) واجد اتاق موقت دپوی زباله بدون تبرید می باشند.


همچنین از 14 بیمارستان 9 بیمارستان ( شامل 6 بیمارستان دولتی و تامین اجتماعی و 3 بیمارستان خصوصی ) واجد اتو کلاو و هیدرو کلاو برای بی خطر سازی زباله های عفونی هستند که از این تعداد در 5 بیمارستان  ( شامل 4 بیمارستان دولتی و تامین اجتماعی و 1 بیمارستان خصوصی ) هنوز دستگاه مزبور راه اندازی نگردیده است .


 لازم به توضیح است که هم اکنون از 14 بیمارستان استان روزانه حدود4 تن( 3850 کیلوگرم ) پسماند عفونی و 3 تن ( 2680 کیلوگرم) پسماند غیر عفونی خارج و به مرکز دفن حلقه دره کرج و ساوجبلاغ منتقل می شود.


 

Posted in: دسته‌بندی نشده