شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات مواد شیمیایی

امینه دانشیار، اعظم صادق اسدی 
کار کردن با مواد شیمیایی همیشه شامل ریسک ( در معرض گیری )تماس با این مواد است. مهم است که تمام اطلاعات را درباره خطرات و پیش آگهی های خاص را در مورد حمل و استفاده از مواد شیمیایی مرور و درک کنیم. خطرات مواد شیمیایی به انواع ذیل تقسیم میشود :
– اشتعال پذیری
– خورندگی
– اکسیدکننده ها
– واکنش دهنده ها
– مسموم کننده ها ( سموم ، مواد سرطانزا ، موتاژن ها وکژریختی و …) 

ادامه مطلب را در لینک زیر ملاحظه نمایید. 

شناسایی ، ارزیابی و کنترل خطرات مواد شیمیایی