شمشاد زینت بخش جنگل های شمال گونه ذخیره گاهی بود !

شمشاد زینت جنگل های شمال گونه ذخیره گاهی بود !  اما در جنگل بی در و پیکر از آسمان و زمین جنگل ممکن است برای درختان از هر گونه که باشند بلا نازل می شود.

توده های متراکم شمشاد زینت بخش آشکوب تحتانی همه فصول سال جنگل های شمال با بیماری بلایت به شکلی دست و پنجه نرم می کند که پس رفت و شکست و ناپایداری و خشکیدن آن نگران کننده است.

البته این رخداد شاید بخشی از توالی به حساب آید اما امروز پس از یک سال با عبور از جنگلی که آلودگی نداشت بوی درخت شمشاد را در مشام حس کردم.

اسپر قارچ خاکزی و همراه با لاشبرگ ها با دوره 5تا 8 سال احتمال زنده مانی، آنقدر خطر آفرین است که ما و جنگل شمشاد را به ستوه آورد و زوال را بپذیریم .