توسعه باغات، غير اقتصادي ، تخريب اراضي

فعال ترين بخش كشور « كشاورزان »كه بايد با توليدانواع محصولات استراتژيك،  خودكفايي را به ملت خود نويد دهند و آرمان هاي انقلاب اسلامي را با شعار نه شرقي و نه غربي به باور برساند و همة آنچه دغدغه است رفع

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: