برآورد ارزش‌گذاری اقتصادی-تفرجگاھی آبشار و محوطه تفریحی، تاریخی گنجنامه استان ھمدان

دكتر رسول قربانی استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شھری دانشگاه تبريز دكتر رحیم جیدری چنانه استاديار جغرافیا و برنامه‌ريزی شھری دانشگاه تبريز عیسی سراقی كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ريزی شھری چکیده آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه به عنوان یکی از جاذبه‌ھای اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان ھمدان، از مناطق مھم گردش‌گری ایران می‌باشد. لذا مطالعه ارزش اکوتوریستی آن می‌تواند در پیش‌بینی نیازھا و رفع کمبودھا و توسعه گردش‌گری در منطقه مؤثر باشد.