برآورد ارزش غيربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان

صديقه پرون فارغ التحصيل كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شيراز عبدالكريم اسماعيلی دانشيار گروه اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شيراز چکیده در اين مطالعه ارزش غيربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان با استفاده از ارزش‌گذاری مشروط و با بكارگيری مدل لوجيت برآورد گرديد. داده‌های موردنياز از طريق تكميل 230 عدد پرسشنامه بين افراد منطقه مورد مطالعه در سال 1386 جمع‌آوري شد. متوسط تمايل به پرداخت هر فرد معادل 430000 ريال و كل ارزش