بیست و پنج میلیارد تومان اعتبار برای احیا و بهسازی جنگل های بلوط زاگرس

 
بر اساس این مصوبه سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور نیز موظف شد گزارش عملکرد اعتبار مذکور را به صورت ماهیانه به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری ارایه کند.هیئت دولت با اختصاص یکصد و نود میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و مبلغ شصت میلیارد ریال به صورت هزینه ای برای احیاء وبهسازی جنگلهای بلوط زاگرس موافقت کرد.

هیئت وزیران در جلسه 4/4/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کردند مبلغ یکصد و نود میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و مبلغ شصت میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل مدیریت بحران کشور وماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به نسبت مساوی برای انجام اقدامات ضربتی حذف وخارج سازی درختان آلوده وکنترل کانونهای بحران خشکیدگی جنگلهای بلوط زاگرس ومبارزه با آفات وسایر اقدامات لازم در جهت احیاء وبهسازی جنگل های یاد شده در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گیرد تا با رعایت قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور نیز موظف شد گزارش عملکرد اعتبار مذکور را به صورت ماهیانه به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری ارایه کند.همچنین در این مصوبه تاکید شده است هر گونه حقوق و مزایا، پاداش و برگزاری هر گونه همایش از محل اعتبارات موضوع این مصوبه ممنوع است.این مصوبه در تاریخ 9/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.منبع / منبع

Posted in: دسته‌بندی نشده